(+48) 516-927-820 aleksandra@jopyk.com

 

privacy policy – polityka prywatności (PL)

This website (www.jopyk.com) belongs to UNICONS Aleksandra Jopyk Company hedquatered in Warsaw, Poland. Due to location, privacy policy is written in polish.  

 

informacje ogólne

 1. Przedmiotowa Polityka została przygotowana w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania strony internetowej pod adresem: https://www.jopyk.com (dalej: „strona”).
 2. Strona ze wszystkimi jej składowymi, w szczególności zamieszczonymi fotografiami oraz grafikami, są chronione przepisami prawa w oparciu o ustawę z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018 poz. 1191 ze zm.) i ustawę z dnia 16.04.1993 r. o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.2018 poz. 419 ze zm.).
 3. Autorzy treści zamieszczanych dostępnych na stronie nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację oraz modyfikację (w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich uprzedniej, pisemnej zgody. 
 4. W przypadku bezprawnego wykorzystania utworów dostępnych na stronie, bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem fotografii, grafik czy treści miały charakter komercyjny czy niekomercyjny, zarówno właściciel strony, jak i autorzy wykorzystanych utworów, uprawnieni są do wyegzekwowania swoich praw na drodze sądowej.
 5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych z poszanowaniem obowiązujących praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela strony.
 6. Oferta handlowa przedstawiona na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.
 7. Strona ma charakter informacyjny.

 

administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest Aleksandra Jopyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą UNICONS Aleksandra Jopyk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców CEIDG pod numerem NIP: 5861797847.W sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: aleksandra@jopyk.com.

 

cel przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe użytkowników strony zasadniczo tylko w celu koniecznym do zapewnienia odpowiedniego działania oferty internetowej, zamieszczonych treści oraz prezentowanych usług Administratora. Dane osobowe są przetwarzane tylko wtedy, gdy udzielona zostanie na to zgoda i zawsze w określonym celu.

Podstawowe cele przetwarzania danych osobowych:

 – zawarcie i wykonanie umów, 

– odpowiadania na zapytania i zgłoszenia (jeżeli skorzystasz z formularza kontaktowego);

– przesyłanie oferty lub informacji– jeżeli wyraziła Pani /Pan na to zgodę.

Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

 1. podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów – na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
 2. współpracownikami Administratora – w celu i zakresie niezbędnym do realizacji usług coachingowych, trenerskich, consultingowych. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich udostępnienia.

 

czas przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są przetwarzane do czasu wykonania umowy, załatwienia Twojego zapytania lub zgłoszenia lub do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

 

bezpieczeństwo danych osobowych

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, dlatego stosujemy adekwatne zabezpieczenia (fizyczne oraz technologiczne) oraz zachowujemy w poufności wszystkie, przekazane nam informacje, które Ciebie dotyczą. Wypełniamy wszystkie obowiązki spoczywające na nas, jako na Administratorze Danych Osobowych, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

 

Obowiązek informacyjny rodo

Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich. Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które mogą podejmować decyzje bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeżeli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej bądź ubezwłasnowolnionej częściowo lub całkowicie wejdą w posiadanie informacji dot. wypełnienia przez tę osobę któregokolwiek z formularzy dostępnych na stronie, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e-maila.

 

prawa użytkowników

Zgodnie z przepisami dot. ochrony danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeżeli tak:
 2. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 4. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych;
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: aleksandra@jopyk.com

 

zmiana polityki prywatności

 Administrator zastrzega sobie prawo zmiany przedmiotowej polityki poprzez opublikowanie jej nowej treści na stronie.